જ્ઞાન સપ્તાહ

કચેરી દ્રારા યોજવામા આવેલ પ્રવૃત્તિઓ

કચેરી દ્રારા યોજવામા આવેલ પ્રવૃત્તિઓ
ધો.૧૦ પરિણામ સુધારણા કાર્યક્રમ
 
કાર્યક્ર્મ:
સ્થળ:
સમય:
મહેમાન/વકતાશ્રીની વિગત:
કાર્યક્ર્મની રૂપરેખા:
લાભાર્થીઓ:
કાર્યક્ર્મનો એહવાલ:
 
 
 
મુખ્ય પાનુ | અમારા વિશે | સંકુલ | શાળાઓ | આંકડાકીય માહિતી| કામગીરીઓ | નવસારી વિશે | પ્રવૃત્તિઓ| સંપર્ક | ડાઉનલોડ
Copyright ©2010-2011 District Education Office, Navsari. Developed & Managed by AUM IMAGINEERING Pvt.Ltd, Ahmedabad