જ્ઞાન સપ્તાહ

રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ વિજેતાની યાદી

આમારા વિશે
કેમેરાની આંખે કચેરી
કર્મચારીગણ
કામગીરીઓ
જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીઓની યાદી
કચેરી દ્વારા લેવામા આવતી પરીક્ષાઓ
રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ વિજેતાની યાદી
રાજય એવોર્ડ વિજેતાની યાદી
 
ક્રમ એવોર્ડ વિજેતાનું નામ શાળાનું નામ હોદૃો વર્ષ
1 શ્રી નવીનચંદ્ર રમેશભાઈ ૫ટેલ શેઠ પુરષોત્તમદાસ હરજીવનદાસ વિદ્યાલય, નવસારી મ.શિ. ર૦૧૩
2 શ્રીમતિ જયશ્રીબેન અનીલકુમાર દેસાઈ અસ્‍પી કન્‍યા વિદ્યાલય, આંતલીયા, તા.ગણદેવી આચાર્ય ર૦૦૬
3 શ્રી એમ. ટી. પંચોલી ધી વિધાકુંજ હાઇસ્કુલ, નવસારી,તા.જી.નવસારી આચાર્ય ૨૦૦૦
 
 
 
મુખ્ય પાનુ | અમારા વિશે | સંકુલ | શાળાઓ | આંકડાકીય માહિતી| કામગીરીઓ | નવસારી વિશે | પ્રવૃત્તિઓ| સંપર્ક | ડાઉનલોડ
Copyright ©2010-2011 District Education Office, Navsari. Developed & Managed by AUM IMAGINEERING Pvt.Ltd, Ahmedabad