જ્ઞાન સપ્તાહ

અમારો સંપર્ક


View Larger Map
કચેરીનુંનામ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરી,નવસારી
સરનામું ડો.હોમી મહેતા ટેકનીકલ હાઈસ્કૂલ કંપાઉન્ડ,
૫ટેલ સોસાયટીનીપાછળ, છા૫રા રોડ,
નવસારી
કચેરીના વડા શ્રી કે એફ વસવા
વિભાગનું નામ શિક્ષણ વિભાગ
નિયત્રંણ અધિકારી કમિશ્નરશ્રી,શાળાઓની કચેરી,ગાંધીનગર.
કાર્યક્ષેત્ર નવસારી જિલ્લા‍ની માઘ્યમિક તેમજ
ઉચ્ચરત્તર માઘ્યમિક શાળાઓ
ફોન નં 02637 - 232572
02637 - 280224
ફેક્ષ નં 02637 - 232572
 
મુખ્ય પાનુ | અમારા વિશે | સંકુલ | શાળાઓ | આંકડાકીય માહિતી| કામગીરીઓ | નવસારી વિશે | પ્રવૃત્તિઓ| સંપર્ક | ડાઉનલોડ
Copyright ©2010-2011 District Education Office, Navsari. Developed & Managed by AUM IMAGINEERING Pvt.Ltd, Ahmedabad