જ્ઞાન સપ્તાહ
શાળાઓની આંકડાકીય માહિતી
શાળા-સંખ્યાની માહિતી
શાળાના વિભાગ પ્રમાણે માહિતી
શાળાના પ્રકાર પ્રમાણે માહિતી
શાળાના વિસ્તાર પ્રમાણે માહિતી

કર્મચારીઓની આંકડાકીય માહિતી
વિભાગ પ્રમાણે કર્મચારીઓની માહિતી
હોદા પ્રમાણે કર્મચારીઓની માહિતી
પગાર પ્રકાર પ્રમાણે માહિતી
પેન્શન પ્રકાર પ્રમાણે માહિતી

વિદ્યાથીઓની આંકડાકીય માહિતી
જાતિ પ્રમાણે વિદ્યાથીની માહિતી
જ્ઞાતિ પ્રમાણે વિદ્યાથીની માહિતી
ધર્મ પ્રમાણે વિદ્યાથીની માહિતી
 
 
 
 
મુખ્ય પાનુ | અમારા વિશે | સંકુલ | શાળાઓ | આંકડાકીય માહિતી| કામગીરીઓ | નવસારી વિશે | પ્રવૃત્તિઓ| સંપર્ક | ડાઉનલોડ
Copyright ©2010-2011 District Education Office, Navsari. Developed & Managed by AUM IMAGINEERING Pvt.Ltd, Ahmedabad