જ્ઞાન સપ્તાહ

અગત્યની વેબસાઈટ

વિભાગ, કચેરી કે સંસ્થાનું નામ વેબસાઈટનું સરનામુ
ભારત સરકાર http://www.india.gov.in/
ગુજરાત સરકાર http://gujaratindia.com/
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર http://gujarat-education.gov.in/
કમિશ્નરશ્રી શાળાઓ http://cos.gujarat.gov.in/
ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર મા. શિક્ષણ બોર્ડ http://www.gseb.org/
ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ http://gcert.gujarat.gov.in/
ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્ય પુસ્તક બોર્ડ http://gujarat-education.gov.in/textbook/
Gujarat Knowledge Society http://gksgujarat.org/
Vibrant Gujarat http://www.vibrantgujarat.com/
વાંચે ગુજરાત http://vanchegujarat.in/
 
મુખ્ય પાનુ | અમારા વિશે | સંકુલ | શાળાઓ | આંકડાકીય માહિતી| કામગીરીઓ | નવસારી વિશે | પ્રવૃત્તિઓ| સંપર્ક | ડાઉનલોડ
Copyright ©2010-2011 District Education Office, Navsari. Developed & Managed by AUM IMAGINEERING Pvt.Ltd, Ahmedabad