જ્ઞાન સપ્તાહ
શાળા વિકાસ સંકુલ
સ્‍વામી વિવેકાનંદ શાળા વિકાસ સંકુલ
કલ્‍૫ના ચાવલા શાળા વિકાસ સંકુલ
સરદાર વલ્‍લભભાઈ ૫ટેલ વિકાસ સંકુલ
 
User Information
Access IP: 54.145.220.120
Total Visits: 403621
Online Users: 5
 
માહિતી અધિકાર અધિનિયમ
 
ડાઉનલોડ
શૈક્ષણિક યોજનાઓ
 
 
સુવિચાર
 
It is easy to be friendly to one's friends. But to befriend the one who regard himself as your enemy is the quintessence of true religion. The other is mere business.
- Mahatma Gandhi
School Login
User name :
Password :
Enter Code :
Code :
સુસ્વાગતમ્

સુજ્ઞ મહાશય,

      અમારા જિલ્લાની 'જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીની' વેબ સાઇટ ની મુલાકાત લેવાં બદલ આનંદ અનુભવીએ છીએ. આ વેબ સાઇટ ઉપર ઉપલબ્ધ મહિતી આપશ્રીને ઉપયોગી થશે. તેવી આશા રાખીએ છીએ. આપશ્રીના કોઇ સુચન, અભિપ્રાય અમને navsarideo@gmail.com ઉપર email મોકલશો તો આનંદ થશે. બસ, અમારી વેબ સાઇટ ઉપર આપનું સ્વાગત છે.

જય શિક્ષણ, જય ભારત....
(કે એફ વસવા )
જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી, નવસારી.
મુખ્ય પાનુ | અમારા વિશે | સંકુલ | શાળાઓ | આંકડાકીય માહિતી| કામગીરીઓ | નવસારી વિશે | પ્રવૃત્તિઓ| સંપર્ક | ડાઉનલોડ
Copyright ©2010-2011 District Education Office, Navsari. Developed & Managed by AUM IMAGINEERING Pvt.Ltd, Ahmedabad