જ્ઞાન સપ્તાહ

અત્યાર સુધીના જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીઓની યાદી

આમારા વિશે
કેમેરાની આંખે કચેરી
કર્મચારીગણ
કામગીરીઓ
જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીઓની યાદી
કચેરી દ્વારા લેવામા આવતી પરીક્ષાઓ
રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ વિજેતાની યાદી
રાજય એવોર્ડ વિજેતાની યાદી
 
ક્રમ અધિકારીશ્રીનું નામ સમયગાળો
1 શ્રીમતિ એસ. ટી. માળવી તા.ર૪/૧ર/૧૯૯૮ થી તા.૦૯/૦૭/ર૦૦૦
2 શ્રી શાંતિલાલ એન. તડવી તા.૧૦/૦૭/ર૦૦૦ થી તા.ર૪/૦૧/ર૦૦૫
3 શ્રી એચ. વી. ભટૃ તા.ર૫/૦૧/ર૦૦૫ થી તા.૧૧/૧૦/ર૦૦૭
4 શ્રી વી. જે. મોદી તા.૧ર/૧૦/ર૦૦૭ થી તા.ર૫/૦૫/ર૦૧૦
5 શ્રી એન. જે. મકવાણા તા.ર૬/૦૫/ર૦૧૦ થી ૧૦/૦ર/ર૦૧૧
6 શ્રી કે. એન. જાની તા.૧૧/૦ર/ર૦૧૧ થી તા.ર૪/૦૭/ર૦૧ર
7 શ્રી કે. જે. રાવલ તા.ર૫/૦૭/ર૦૧ર થી તા.૩૦/૧૦/ર૦૧૩
તા.૩૧/૧૦/ર૦૧૩ થી તા.ર૭/૧૧/ર૦૧૩
8 શ્રી જે. એમ. ખરાડી (ઇન્ચાર્જ) તા.ર૮/૧૧/ર૦૧૩ થી તા.૦૪/૦૩/ર૦૧૪
9 શ્રી ડી. એસ. ૫ટેલ તા.૦૫/૦૩/ર૦૧૪ થી અત્યાર સુધી
 
 
 
મુખ્ય પાનુ | અમારા વિશે | સંકુલ | શાળાઓ | આંકડાકીય માહિતી| કામગીરીઓ | નવસારી વિશે | પ્રવૃત્તિઓ| સંપર્ક | ડાઉનલોડ
Copyright ©2010-2011 District Education Office, Navsari. Developed & Managed by AUM IMAGINEERING Pvt.Ltd, Ahmedabad