Text
Text
Text જ્ઞાન સપ્તાહ

અત્યાર સુધીના જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીઓની યાદી

આમારા વિશે
કેમેરાની આંખે કચેરી
કર્મચારીગણ
કામગીરીઓ
જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીઓની યાદી
કચેરી દ્વારા લેવામા આવતી પરીક્ષાઓ
રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ વિજેતાની યાદી
રાજય એવોર્ડ વિજેતાની યાદી
 
ક્રમ અધિકારીશ્રીનું નામ સમયગાળો
1 શ્રીમતિ એસ. ટી. માળવી તા.ર૪/૧ર/૧૯૯૮ થી તા.૦૯/૦૭/ર૦૦૦
2 શ્રી શાંતિલાલ એન. તડવી તા.૧૦/૦૭/ર૦૦૦ થી તા.ર૪/૦૧/ર૦૦૫
3 શ્રી એચ. વી. ભટૃ તા.ર૫/૦૧/ર૦૦૫ થી તા.૧૧/૧૦/ર૦૦૭
4 શ્રી વી. જે. મોદી તા.૧ર/૧૦/ર૦૦૭ થી તા.ર૫/૦૫/ર૦૧૦
5 શ્રી એન. જે. મકવાણા તા.ર૬/૦૫/ર૦૧૦ થી ૧૦/૦ર/ર૦૧૧
6 શ્રી કે. એન. જાની તા.૧૧/૦ર/ર૦૧૧ થી તા.ર૪/૦૭/ર૦૧ર
7 શ્રી કે. જે. રાવલ તા.ર૫/૦૭/ર૦૧ર થી તા.૩૦/૧૦/ર૦૧૩
તા.૩૧/૧૦/ર૦૧૩ થી તા.ર૭/૧૧/ર૦૧૩
8 શ્રી જે. એમ. ખરાડી (ઇન્ચાર્જ) તા.ર૮/૧૧/ર૦૧૩ થી તા.૦૪/૦૩/ર૦૧૪
9 શ્રી ડી. એસ. ૫ટેલ તા.૦૫/૦૩/ર૦૧૪ થી અત્યાર સુધી
 
 
 
Text