જ્ઞાન સપ્તાહ

શૈક્ષણિક યોજનાઓ

આમારા વિશે
કેમેરાની આંખે કચેરી
કર્મચારીગણ
કામગીરીઓ
જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીઓની યાદી
કચેરી દ્વારા લેવામા આવતી પરીક્ષાઓ
રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ વિજેતાની યાદી
રાજય એવોર્ડ વિજેતાની યાદી
 
વહીવટી વ્યવસ્થાપન ગુણાંકન પત્રક
 • શિક્ષણ વિભાગ સાથેનું વહીવટી સંકલન
 • કમિશનરશ્રીની કચેરી સાથેનું વહીવટી સંકલન /ગ્રાન્ટ ફાળવણી અને વસુલાતની કામગીરી
 • ગુ.મા. શિ.બોર્ડ/રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ/પાઠ્ય પુસ્તક મંડળ સાથેનું વહીવટી સંકલન
 • ઓન લાઈન અંગેની કામગીરી/નામદાર કોર્ટના કેસ અંગેની કામગીરી
 • જિલ્લાના વહીવટી પ્રશ્નોની વિકાસલક્ષી કામગીરી /રેકર્ડ વર્ગીકરણની કામગીરી
 • વિવિધ વહીવટી માહિતી અને અદ્યતન વ્યવસ્થાપન/કચેરી-જિલ્લાના સમય પાલન
શૈક્ષણિક વ્યવસ્થાપન ગુણાંકન પત્રક
 • શાળાઓનું શૈક્ષણિક નિરીક્ષણનું આયોજન અને અમલીકરણ/શાળા વિકાસ સંકુલ અને QDC કક્ષાએ શૈક્ષણિક આયોજન અને અમલીકરણ
 • શૈક્ષણિક ગુણવત્તા સુધારણા માટે કરેલ આયોજન અને અમલીકરણ
 • વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં પ્રવેશ અને અભિરૂચિ સંવર્ધન /નિર્મળ શાળાઓ અંગેની પ્રવૃત્તિઓ, સ્પર્ધાઓ
 • હેલ્પલાઈન, જ્ઞાનોત્સવ, કાઉન્સેલિંગનું વ્યવસ્થાપન /શૈક્ષણિકક્ષેત્રે શાળાઓ માટે પ્રોત્સાહન અંગેનું આયોજન
 • જિલ્લાના વહીવટી પ્રશ્નોની વિકાસલક્ષી કામગીરી /રેકર્ડ વર્ગીકરણની કામગીરી
 • જિલ્લાની શાળાઓમાં પ્રવેશ વ્યવસ્થાપન /ધોરણ - ૧૦ અને ૧૨ ની જાહેર પરીક્ષાનું સુચારૂ આયોજન અને અમલીકરણ
 • ગણિત-વિજ્ઞાનપ્રદર્શન, યુવા મહોત્સવ, યુવા પ્રતિભા જેવી સહઅભ્યાસકીય પ્રવૃતિઓનું આયોજન અને અમલીકરણ
ઈનિશિએટીવ ગુણાંકન પત્રક
 • વહીવટી પારદર્શિતા પ્રત્યે અભિગમ /લોકાભિમુખ કામગીરી પ્રત્યે અભિગમ
 • લોક સહયોગ પ્રત્યે અભિગમ /કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અને સહકાર
 • વિશિષ્ટ પ્રોજેકટ અને તેની સફળતા /કર્મચારીઓની વ્યાવસાયિક સજ્જતા વધારવાના પ્રયત્નો /કચેરીના કર્મચારીઓની વિશિષ્ટ શિક્તિઓ ઓળખી તેનો વિદ્યાયક ઉપયોગ
 • જિલ્લાની શાળાઓના પરિણામ સુધારણા અંગેના પ્રયત્નો
 • કચેરીની કામગીરી પ્રત્યે સમાજનો અભિગમ/અન્ય કચેરીઓ અને શાળાઓ સાથેનું સંકલન
 
 
 
મુખ્ય પાનુ | અમારા વિશે | સંકુલ | શાળાઓ | આંકડાકીય માહિતી| કામગીરીઓ | નવસારી વિશે | પ્રવૃત્તિઓ| સંપર્ક | ડાઉનલોડ
Copyright ©2010-2011 District Education Office, Navsari. Developed & Managed by AUM IMAGINEERING Pvt.Ltd, Ahmedabad